مدارک سفارت ویتنام

مدارک مورد نیاز سفارتخانه ویتنام نیاز به حضور مسافرین در سفارت نیست اصل پاسپورت امضا شده با حداقل ۶ ماه اعتبار از پایان سفر و صفحه خالی رو به رو هم دو عکس ۴*۶ با زمینه سفید ،  مستقیم رو به دوربین و در هیچ پاسپورت یا ویزایی استفاده نشده باشد